White shino under tenmoku II 


white shino under tenmoku II 13 in tall

White shino under tenmoku ll/Shino bianco sotto tenmoku ll   13" h


© Joseph Litzinger 2015